• Odszkodowania
  m.in. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód majątkowych, jak i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody niemajątkowej
 • Dochodzenie wierzytelności
  m. in. windykacja wierzytelności na etapie przedsądowym; opracowywanie realnego programu dobrowolnych spłat należności przez dłużników
 • Kredyty frankowe
  m. in. dochodzenie roszczeń wynikających z zaciągniętego kredytu waloryzowanego walutą obcą (tzw. roszczenia frankowiczów)
 • Prawo gospodarcze, upadłościowe i restrukturyzacyjne
  m. in. sprawy związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy; sprawy związane z funkcjonowaniem spółek handlowych
 • Prawo budowlane
  m.in. kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, samowolą budowlaną oraz legalizacja samowoli budowlanej, pozwoleniem na użytkowanie
 • Prawo pracy
  m. in. kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są spory pracownicze; w tym reprezentowanie pracodawców i pracowników
 • Prawo administracyjne
  m. in. reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej; sporządzenie odwołań od decyzji organów
 • Prawo karne
  m. in. sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia; reprezentacja osób pokrzywdzonych, na etapie postępowania