Prawo pracy – m. in. kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są spory pracownicze; w tym reprezentowanie pracodawców i pracowników, przed sądami pracy;