Prawo administracyjne: m. in. reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej; sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;