Prawo gospodarcze, upadłościowe i restrukturyzacyjne: m. in. sprawy związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy; sprawy związane z funkcjonowaniem spółek handlowych; sporządzanie umów, statutów, regulaminów oraz projektów uchwał; reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym; sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości; zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; sporządzanie sprzeciwów do listy wierzytelności;