Błędny adres e-mail. Rodo? Weryfikacja danych osobowych.

Błędny adres e-mail. Rodo? Ochrona danych osobowych. Weryfikacja danych osobowych. Wysłanie maila na błędnie podany adres e-mail przez klienta też może być naruszeniem w zakresie RODO!!!

Błędny adres e-mail. Rodo? Weryfikacja danych osobowych. Uważaj do kogo i co wysyłasz!
Wysłanie maila na błędnie podany adres e-mail przez klienta też może być naruszeniem w zakresie RODO!!!

Błędny adres e-mail. Rodo? Weryfikacja danych osobowych. Jak ważna jest weryfikacja poprawności? Mam tu na myśli m.in. dane kontaktowe. W tym w szczególności adres e-mail, podawanych przez klientów. Przekonały się o tym ostatnio dwa podmioty, na które Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kary. Dotyczyły one  naruszenia ochrony danych osobowych. (Na marginesie należy wskazać, iż na nałożenie kar jak i na ich wysokość wpływ miały również inne istotne okoliczności towarzyszące zdarzeniu). Na P4 Sp. z o.o. nałożono karę pieniężną w wysokości 250 tys. złotych. Natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. karę pieniężną w wysokości 85 588 złotych.

Fakt, że to sam klient wskaże błędny adres mailowy, nie ma znaczenia dla oceny. Czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, czy też nie – podstawą tej oceny jest kwestia wysłania drogą mailową do niewłaściwego odbiorcy dokumentów, czy informacji bezpośrednio zawartych w wiadomości. Szczególnie te zawierających dane osobowe. To skutkuje wysokim stopniem ryzyka naruszenia praw i wolności danej osoby fizycznej. Pod pojęciem dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – bezpośrednio lub pośrednio – w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

 

 

Źródła:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1801

https://uodo.gov.pl/pl/138/2488

Zapraszam na swoje kanały social media, spotkajmy się on-line:

* Facebook: https://www.facebook.com/bernataneta
* Instagram: https://bit.ly/3WYAews
* Kanał YouTube: https://bit.ly/3jlDHHY

*Kontakt: https://bit.ly/3HsD3QW